OBJECTE

L'objectiu del Programa Forma i Insereix, mitjançant la realització d'accions formatives destinades preferentment a persones aturades, és la formació de persones per tal de cobrir les necessitats de contractació de les empreses.

BENEFICIARIS

  • Les entitats de formació, que actuaran com a tramitadors/gestors de les necessitats formatives d’empreses, que es comprometin a la inserció de l’alumnat atorgat. Aquestes entitats de formació han d’estar d'alta al Registre d'entitats de formació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per a les especialitats sol·licitades. La inserció laboral mínima serà del 60% de l’alumnat atorgat.
  • Les empreses, gremis o associacions amb centre de treball a Catalunya, independentment de la seva forma jurídica. La inserció laboral mínima és del 40% de l'alumnat atorgat, a la vostra empresa o empreses agremiades/associades. La formació la poden impartir:
    • Amb mitjans propis quan estiguin donades d'alta al Registre d'entitats de formació del Servei Públic d'ocupació de Catalunya per a les especialitats sol·licitades.
    • Mitjançant la subcontractació d'una entitat de formació que estigui donada d'alta al Registre d'entitats de formació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per a l'especialitat o les especialitats sol·licitades.
  • Les agrupacions d'entitats, físiques o jurídiques, públiques o privades.

ACCIONS FORMATIVES SUBVENCIONABLES

Les accions formatives subvencionables són les vinculades a les especialitats conduents a l'obtenció de certificats de professionalitats i les vinculades a especialitats no conduents a certificats de professionalitat.

Per itineraris mixtos de formació poden ser itineraris formatius compostos per mòduls formatius de diferents certificats de professionalitat en conjunt, caldrà mantenir una proporció mínima del 75% de les hores de formació vinculades a certificats de professionalitat i un màxim del 25% de les hores de formació d´especialitats no conduents a certificats de professionalitat

La formació s'impartirà en la modalitat presencial i teleformació.

Totes les accions subvencionables han d'incorporar la formació complementària relativa a Prevenció de Riscos Laborals (FCOS02) de 30 hores, llevat que el programa formatiu ja la incorpori, i el mòdul d'inserció laboral, sensibilització mediambiental i d'igualtat de gènere (FCO003) de 10 hores.

DESTINATARIS

Les actuacions s'adrecen a persones treballadores demandants d'ocupació no ocupades (DONO) en una proporció mínima del 70% sobre els alumnes inscrits a l'acció formativa. El percentatge de persones treballadores ocupades que hi poden participar és del 30%.

Els i les alumnes participants, siguin persones desocupades o ocupades, han d'estar inscrites a les oficines del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya el dia anterior a l'alta a l'acció formativa.

CARACTERÍSTIQUES

La contractació s'ha de dur a terme en un termini màxim de 6 mesos, a comptar des de la finalització de la darrera acció formativa.

En els sectors on l'estacionalitat sigui un factor determinant per a la contractació, com el comerç, el turisme, l'hostaleria o l'agrari, es pot contractar en el termini de 9 mesos a comptar des de la finalització de la darrera acció formativa.

Quan la interrupció del contracte sigui per baixa voluntària de la persona treballadora, s'entendrà que l'entitat beneficiària ha complert la durada d'aquest contracte.

S’estableixen els següents nombres mínims i màxims d'alumnes, que es poden sol·licitar i atorgar per a cada acció formativa

  • Menys de 50 treballadors: es subvencionarà un mínim de 4 alumnes i un màxim de 15 per acció formativa.
  • 50 o més treballadors: subvencionarà un mínim de 6 alumnes i un màxim de 15 per acció formativa.
  • Quan la formació s'imparteixi per part de la pròpia empresa demandant, el número de alumnes per acció formativa pot estar comprès entre 1 i 15 participants.

QUANTIA DE L’AJUT

L'import del mòdul de resultat es determinarà basant-se en els mòduls econòmics que s'establiran mitjançant la publicació d'una resolució de la direcció de el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

En cas de no arribar al 100% del compromís de contractació declarat, es reduirà proporcionalment aquest mòdul, aplicant els percentatges següents:

Grau de consecució del compromís de contractació

Quantia del mòdul de resultat a aplicar pel càlcul de l’import subvencionable

Del 95% al 100%

100% del mòdul de resultat

Del 94,99% al 85%

95% del mòdul

Del 84,99 % al 80 %

85% del mòdul

Del 79,99 % al 60 %

80% del mòdul

Del 59,99 % al 40 %

70% del mòdul

Del 39,99 % al 20 %

50% del mòdul

Inferior al 20%

40% del mòdul

En qualsevol cas, l'entitat ha d'haver executat com a mínim el 35% de la formació subvencionada. Els alumnes hagin assistit com a mínim al 75% de l’acció formativa.

En les accions formatives atorgades per menys de 6 alumnes/es, previstes en cas d'empreses de menys de 50 treballadors/es, el mòdul econòmic que marqui la Resolució que estableix els mòduls econòmics aplicables, segons l'especialitat, es podrà incrementar en un 50%.

TERMINI

El termini de presentació de sol·licituds és del 28 de febrer al 31 d'octubre de 2024, ambdós inclosos.