Objecte:

Concessió d'ajudes econòmiques a les petites i mitjanes empreses que compleixin les condicions de la Línia de Certificació Internacional del “Programa de Mentoring i Suport a la Internacionalització de les pimes”.

L'objectiu d'aquesta línia és donar suport a les empreses espanyoles en l'obtenció de les certificacions per a la comercialització internacional dels seus productes i serveis fora de la UE, a fi de facilitar l'accés a nous mercats i/o clients, així com millorar-ne el valor afegit de les vostres exportacions.

Requisits dels beneficiaris:

Les condicions imprescindibles per ser beneficiaris del programa són:

 • Ser una pime
 • Estar inscrita al Cens IAE
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social
 • Tenir una facturació superior 1 milió d'euros a l'últim exercici comptable tancat
 • Ser empresa exportadora (només si se sol·licita l'ajut per a una certificació internacional de caràcter voluntari per a un mercat fora de la UE).
 • Complir la norma de minimis
 • No tenir la consideració d'empresa en crisi

Despeses subvencionables:

Les despeses subvencionables són els costos derivats del procés de certificació dels productes de l'empresa beneficiaria. S'admeten les despeses realitzades, sempre que la data de factura y pagament sigui posterior a 1 de gener de 2024.

Quantia de la subvenció:

La quantia de l'ajut és de màxim 20.000 euros, sobre un pressupost màxim elegible de 25.000 euros.

Característiques:

 • Pressupost de la convocatòria: 8.000.000 euros.
 • Ajuts subjectes al règim de minimis.
 • Procediment de concessió: Concurrència no competitiva.
 • Termini màxim d’execució: 6 mesos des de la data de la resolució favorable.

Termini de sol·licitud:

De les 09.00h del dia 25 de gener de 2024 fins les 14.00h del dia 31 de març de 2024.