OBJECTE

MAPFRE concedeix ​​aquestes ajudes a petites empreses, autònoms i entitats socials per afavorir tant el manteniment de l'ocupació com la generació de nous llocs de treball.

 

BENEFICIARIS

Empreses, autònoms i entitats socials d’acord amb les següents condicions:

 1. Que la contractació s'hagi produït en data igual o posterior a l'1 de gener del 2024 i indefinit.
 2. L'ocupador no hagi reduït plantilla entre l'1 de juliol de 2021 i la data de sol·licitud d'aquest ajut.
 3. El nou treballador hagués estat com a mínim 30 dies en situació legal d'atur amb caràcter previ a la seva contractació.

 

CARACTERÍSTIQUES

 • L'ajut s'atorgarà amb una durada màxima de 9 mesos complets de contracte. Aquest temps s'adaptarà en cas de sofrir alguna baixa temporal del treballador pel qual es concedeix l'ajut.
 • En el cas de les empreses o entitats socials, que estiguin legalment constituïdes i registrades en el registre públic espanyol que correspon a la seva naturalesa i que acredita la seva personalitat jurídica amb data anterior al 31/12/2022.
 • En el cas dels autònoms/es, que aquests es trobin donat d'alta a la Seguretat Social amb data anterior al 31/12/2022.
 • Només s'abonarà l'ajut corresponent al temps treballat. En cas de finalització del contracte abans dels 9 mesos es cancel·larà l’ajut.
 • El treballador s’ha de trobar desocupat en el moment immediat anterior a la contractació.
 • Contractes exclosos: la resta de les modalitats de contractació laboral, ni menys de 20 hores setmanals.
 • Només es podrà sol·licitar una única ajuda d’aquesta convocatòria.
 • Tota la documentació per sol·licitar l’ajut ha de ser en CASTELLÀ.

 

REQUISITS ESPECIFICS EN FUNCIÓ DE LA UBICACIÓ GEOGRAFICA

 1. Àmbit rural:
 • Que el lloc de treball sigui en poblacions de fins a 30.000 habitants amb independència del domicili fiscal.
 • Plantilla mitja al tancament del 2023 no superi els 9 treballadors.
 • Trobar-se en situació de desocupació mínim un mes abans de la contractació o que s'estigui incorporant al mercat laboral per primera vegada després de finalitzar la formació en els darrers 9 mesos anteriors a la contractació.

 

 1. Resta del territori nacional:
 • Que el lloc de treball sigui en poblacions de fins a 30.000 habitants amb independència del domicili fiscal.
 • Plantilla mitja al tancament del 2023 no superi els 4 treballadors.
 • Que el treballador contractat tingui menys de 30 anys o 50 anys o més, estigui en situació legal de desocupació com a mínim els 6 mesos previs a la contractació. O bé que el nou treballador sigui menor de 30 anys i hagi acabat els estudis dins dels 9 mesos anteriors a aquesta contractació, incorporant-se per primera vegada al mercat laboral amb una ocupació estable.

 

 

INCOMPATIBILITATS                                                                  

Aquests ajuts són incompatibles amb:

 • La percepció de qualsevol retribució derivada de la realització de qualsevol altre treball professional per part del nou treballador beneficiari de l'ajut, ja sigui per compte propi o per compte d'altri.
 • El cobrament de les prestacions per desocupació o de qualsevol ajuda de característiques similars.
 • Els que ja siguin beneficiaris d’alguna ajuda de les dues anteriors convocatòries extraordinàries Accedim Covid no podran sol·licitar una nova ajuda a aquesta edició.

 

QUANTIA DE L’AJUT

 • Contractes de mitja jornada: Ajut de fins a 2.790€ (distribuïts en mensualitats de fins a 310€).
 • Contractes de jornada completa: Ajut de fins a 4.635€ (distribuïts en mensualitats de fins a 515€).

 

TERMINI

Es poden demanar del 31 de gener del 2024 fins al 30 de juny del 2024, o fins a l’esgotament del pressupost.