Objecte:

El Kit Digital és una iniciativa del Govern d’Espanya, que té com a objectiu subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles al mercat per aconseguir un avenç significatiu en el nivell de maduresa digital. Això es farà a través de diferents paquets bàsics de digitalització, denominats paquets DTK.

Beneficiaris:

El programa va orientat a les necessitats de les petites empreses, microempreses i autònoms, que pertanyin a qualsevol sector o tipologia de negoci i que tinguin una antiguitat mínima de 6 mesos.

No podran ser beneficiàries les persones físiques o jurídiques que siguin Agents Digitalitzadors Adherits, ni aquelles amb les quals aquests contractin o subcontractin per a la prestació, en tot o en part, de solucions de digitalització.
Quantia de l’ajut:

El programa compta amb una dotació global de 3.000 milions d’euros finançats amb els fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

L’ajut consisteix en un bo digital amb una quantia econòmica, de 12.000€ màxim, perquè s’administri escollint una o diverses solucions digitals de les ofertes pels agents digitalitzadors que desenvolupin els serveis del catàleg.

Límits màxims d’ajut:

Segment

Import “bonus digital”

I. Petites empreses entre 10 i menys de 50 empleats

12.000 €

II. Petites empreses o Microempreses d’entre 3 i menys de 10 empleats

6.000 €

III. Petites empreses o Microempreses d’entre 1 i menys de 3 empleats i persones en situació d’autoocupació

2.000 €

Categories de solucions digitals:

Requisits per ser agent digitalitzador del programa:

 • Tenir domicili fiscal y centre de treball a la Unió Europea.
 • Empreses: Tenir una facturació de 100.000€ en els dos últims exercicis tancats des del moment de presentar la sol·licitud; o 50.000€ en l’any anterior, en projectes semblants als que s’han de desenvolupar per als beneficiaris a qualsevol de les categories de solucions de digitalització.
 • Autònoms: La facturació acumulada haurà de ser almenys 70.000€ en els dos anys anteriors al moment de la presentació de la sol·licitud d’adhesió; o 35.000€ l’any anterior.
 • La facturació que s’acrediti haurà correspondre al mercat espanyol.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat social.
 • No tenir consideració d’empresa en crisi.
 • Tenir la condició d’empresa segons la definició que figura a l’Annex I del reglament (UE) nº 651 / 2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014.
 • Disposar en el moment de la sol·licitud d’una pàgina web amb un apartat dedicat al programa Kit Digital.

* El tràmit per fer l’adhesió d’agents digitalitzadors al programa Kit Digital estarà obert durant tot el temps de duració del programa.

Característiques:

 • Procediment de concessió: Concurrència no competitiva (ordre d’entrada).
 • Ajut subjecte al règim de minimis.
 • Compatibilitats: Ajuts incompatibles amb altres per la mateixa finalitat.
 • Efecte incentivador.
 • El beneficiari haurà de registrar a la seva comptabilitat, en un codi comptable diferenciat, el detall de totes les transaccions relacionades amb l’activitat subvencionada.

Termini de sol·licitud:

 • Segment l (petites empreses d’entre 10 i menys de 50 empleats): Del 15 de març de 2022 a les 11:00 hores fins el 15 de setembre de 2022 a les 11:00 hores, o fins esgotar el pressupost disponible. Ampliat el termini de presentació fins el 31/12/2024 a les 11.00 hores.
 • Segment ll (petites empreses o microempreses d’entre 3 i menys de 10 empleats): Del 2 de setembre de 2022 a les 11:00 hores fins el 2 de setembre de 2023 a les 11:00 hores. Ampliat el termini de presentació fins el 31/12/2024 a les 11.00 hores.
 • Segment III (petites empreses o microempreses d’entre 1 i menys de 3 empleats i persones en situació d’autoocupació): Del 20 d’octubre de 2022 a les 11:00 hores fins el 20 d’ octubre de 2023 a les 11:00 hores. Ampliat el termini de presentació fins el 31/12/2024 a les 11.00 hores.
 • SCP, CB i explotacions agràries: Del 12/09/2023 fins el 31/12/2024 a les 11.00 hores.