Objecte:
Concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l’execució de projectes i actuacions que contribueixin de manera substancial a millorar la sostenibilitat i circularitat dels processos industrials i empresarials del sector tèxtil, de la moda i confecció i del calçat, amb la finalitat millorar la competitivitat i la innovació del teixit industrial en el marc d’una economia circular.
Beneficiaris:
Podran obtenir la condició de beneficiaris, sempre que estiguin legalment i vàlidament constituïdes i disposin d’un establiment o sucursal a Espanya:
 • Persones jurídiques de dret privat amb personalitat jurídica pròpia.
 • Entitats d’economia social, sempre que no formin part del sector públic i estiguin incorporades el catàleg d’entitats d’economia social.
 • Agrupacions de les anteriors sempre que formi part una PIME, startup o entitat d’economia social.
Actuacions subvencionables:
Seran subvencionables les actuacions definides als articles 8.2, 8.3, 8.4 i 8.5 de l’Ordre TED/1211/2022, d’1 de desembre i que pertanyin a les categories d’actuació següents:
1. Reducció del consum de matèries primeres verges mitjançant, almenys, una de les opcions següents:
 • L’ús de subproductes.
 • L’ús de materials procedents de residus.
 • Ús de fibres naturals amb menors necessitats de productes agroquímics durant el seu cultiu.
2. Ecodisseny i posada al mercat de productes realitzats sota esquemes d’ecodisseny mitjançant almenys una de les opcions següents:
 • Ús de noves fibres que tinguin baix impacte ambiental i siguin reciclables.
 • Utilització de tecnologies alternatives per teixir que redueixin la generació de residu preconsum.
 • Desenvolupament o canvi cap a models de consum basats en els serveis.
 • Millora en la reciclabilitat per mitjà de la reducció de la barreja de fibres, reducció d’accessoris i aplics, etc. Cal presentar documentació fefaent que demostri el percentatge dincrement de reciclabilitat del producte que saconseguix amb el projecte presentat.
 • Substitució de productes químics per enzims.
 • Substitució de substàncies perilloses i de substàncies extremadament preocupants en materials i productes d’acord amb els requisits establerts al Reglament (CE) número 1272/2008 de 16 de desembre de 2008.
 • Elaboració de peces de roba i tèxtils conforme a la Decisió de la Comissió de 5 de juny de 2014 per la qual s’estableixen els criteris ecològics per a la concessió de l’etiqueta ecològica de la UE als productes tèxtils.
3. Millora de la gestió de residus:
 • Inversions en sistemes i infraestructures que impulsin la preparació per a la reutilització.
 • Desenvolupament de sistemes i infraestructures de tractament de residus que permeti incrementar i optimitzar l’obtenció de material per al reciclatge de qualitat, generant noves matèries primeres que es facin servir en nous productes (s’exclou l’ús per a combustibles).
4. Transformació digital de processos a través d’infraestructures i sistemes que, en base als sistemes d’informació, plataformes, serveis d’internet de les coses, big data, xarxes de connectivitat, intel·ligència artificial, impressió 3D i/o tecnologia blockchain, permeti:
 • La traçabilitat de productes, substàncies, materials i residus per al mesurament, el control i el seguiment amb la finalitat d’assolir productes segurs i incrementar el volum de reciclatge d’alta qualitat que inclogui informació sobre la tipologia i les característiques dels materials, substàncies perilloses i extremadament perilloses, primeres matèries fonamentals i metalls crítics.
 • Nous models de negoci basats en la digitalització com a instrument per a la servitització que afavoreixin l’eficiència de l’ús dels recursos i redueixi la generació de residus.
 • Serveis de retorn de productes usats per tal de reutilitzar-los, remanufacturar-los o reciclar-los.
Dotació pressupostària:
Aquesta convocatòria està dotada amb una quantia de 75.000.000 d’euros amb càrrec al pressupost del Fons de Restauració Ecològica i Resiliència (FRER).
1. Per a l’execució d’actuacions de reducció del consum de primeres matèries verges:
a. 3.900.000 euros per a projectes amb ajuda més gran de 100.000 euros i menor o igual a 299.999 euros. Del pressupost previst, 390.000 euros es destinaran a projectes de R+D.
b. 3.900.000 euros per a projectes amb ajuda més gran de 300.000 euros fins a 1.499.999 euros. Del pressupost previst, 390.000 euros es destinaran a projectes de R+D.
c. 5.200.000 euros per a projectes amb ajuda més gran a 1.500.000 euros. Del pressupost previst, 520.000 euros es destinaran a projectes de R+D.
2. Per a l’execució d’actuacions d’ecodisseny i posada al mercat de productes realitzats sota esquemes d’ecodisseny:
a. 3.900.000 euros per a projectes amb ajuda més gran de 100.000 euros i menor o igual a 299.999 euros. Del pressupost previst, 390.000 euros es destinaran a projectes de R+D.
b. 3.900.000 euros per a projectes amb ajuda més gran de 300.000 euros fins a 1.499.999 euros. Del pressupost previst, 390.000 euros es destinaran a projectes de R+D.
c. 5.200.000 euros per a projectes amb ajuda més gran a 1.500.000 euros. Del pressupost previst, 520.000 euros es destinaran a projectes de R+D.

3. Per a lexecució dactuacions de gestió de residus:
a. 12.000.000 euros per a projectes amb ajuda més gran de 100.000 euros i menor o igual a 299.999 euros. Del pressupost previst, 1.200.000 euros es destinaran a projectes de R+D.
b. 12.000.000 euros per a projectes amb ajuda més gran de 300.000 euros fins a 1.499.999 euros. Del pressupost previst, 1.200.000 euros es destinaran a projectes de R+D.
c. 16.000.000 euros per a projectes amb ajuda més gran a 1.500.000 euros. Del pressupost previst, 1.600.000 euros es destinaran a projectes de R+D.

4. Per a l’execució d’actuacions de la categoria de digitalització: 9.000.000 euros.

Quantia de la subvenció:
La quantia total màxima en conjunt per al total de la inversió serà de 10 milions d’euros per projecte i entitat, i un import mínim de 100.000 euros per projecte i entitat.

Intensitats de la subvenció:
1. Per a actuacions que reutilitzin materials, reciclin i valoritzin residus generats per entitats diferents de la beneficiària:
• 55% dels costos subvencionables en el cas de petites empreses i microempreses.
• 45% dels costos subvencionables en el cas de mitjanes empreses.
• 35% dels costos subvencionables en cas d’empreses no PIME.

2. Resta d’actuacions per a la protecció del medi ambient que recaiguin sobre materials o residus generats per les mateixes entitats beneficiàries:
• 60% dels costos finançables en el cas de petites empreses i microempreses.
• 50% dels costos finançables en el cas de mitjanes empreses.
• 40% dels costos finançables en el cas d’empreses no PIME.

3. Projectes de recerca i desenvolupament:
• 50% dels costos subvencionables, per a la investigació industrial.
• 25% dels costos subvencionables, per al desenvolupament experimental.
• 50% dels costos subvencionables, per als estudis de viabilitat.

4. Actuacions relatives a la transformació digital de processos:
• 50% dels costos subvencionables en el cas de microempreses i PIME.
• 15% dels costos subvencionables si es tracta de grans empreses (empreses no PIME).

Característiques:

 • Els projectes no podran finalitzar més tard del 31 de desembre de 2025.
 • Procediment de concessió: Concurrència competitiva

Termini:
Pendent de convocatòria.